Regulamin ogólny

Obowiązuje od dnia 16 września 2015 r.

Zarządcą Parkingu jest jednostka lokalna „Parking Królewski” z siedzibą w Gdańsku, ul. Bł. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 55, NIP: 583-27-15-404.

 1. Parking czynny jest 24 h przez 7 dni w tygodniu.
 2. Poprzez wjazd na teren parkingu Użytkownik pojazdu zawiera umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie z jednostką lokalną „Parking Królewski” parafii pw. Chrystusa Króla w Gdańsku (NIP: 583 271 5404) na rzecz której dokonywana jest płatność. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu Użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.
 3. Najem miejsca parkingowego możliwy jest po uprzednim pobraniu biletu parkingowego z terminalu wjazdowego lub na podstawie wykupionego abonamentu na parkowanie na terenie parkingu. Bilet parkingowy należy zachować, gdyż jest on jedyną podstawą do naliczenia opłaty postojowej przy wyjeździe z parkingu. Pobranie biletu parkingowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty oraz w załączniku do niniejszego regulaminu. Opłatę można uiścić w banknotach i monetach, automat wydaje resztę w monetach.
CENNIK MINUTOWY
Dzień tygodnia opłata
Poniedziałek – piątek w godz. 7:00-17:00 1zł/20minut
Poniedziałek – piątek w godz. 17:00-7:00

Sobota

Niedziela

Dni ustawowo wolne od pracy

1zł/30minut
Doba (24h) 30zł
Pierwsze 5 min. – bezpłatnie
Opłata za zagubiony bilet parkingowy wynosi 60 zł.
 1. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za parkowanie lub karta abonamentowa są ważne tylko dla „Parkingu Królewskiego”.
 3. Na terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h.
 4. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone.
 5. Zabrania się: spożywania alkoholu, palenia lub używania otwartego ognia, mycia lub odkurzania pojazdów, dokonywania napraw, wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu. Kierującym w stanie widocznej nietrzeźwości Obsługa parkingu może odmówić  przyjęcia  na  Parking  lub  wydania  z  Parkingu pojazdu.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz  wjazdu  na  Parking  pojazdów  przewożących  wszelkiego  rodzaju materiały niebezpieczne.
 7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone „Parkingowi Królewskiemu” lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu ponoszą: Użytkownik pojazdu, osoby mu towarzyszące, bądź przez niego upoważnione do kierowania pojazdem.
 8. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Obsługi „Parkingu Królewskiego” o wyrządzeniu szkody, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego oraz do wykonywania poleceń Obsługi parkingu. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady prawa drogowego.
 9. Zarządca „Parkingu Królewskiego” odpowiada za szkody wyrządzone przez pracowników lub zleceniobiorców. Zarządca „Parkingu Królewskiego” nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie oraz za szkody spowodowane  działaniem  siły  wyższej  (tj.  zdarzenie  zewnętrzne,  niemożliwe  do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia). Roszczenia dotyczące szkód powstałych na parkingu regulowane są przez ubezpieczyciela parkingu, którego nazwę i adres można uzyskać u Obsługi parkingu.
 10. Parking jest całodobowy i monitorowany; nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Parking jest oświetlony, ogrodzony i posiada nawierzchnię z kostki brukowej.
 11. Abonament jest stałym zobowiązaniem Użytkownika parkingu do wnoszenia opłat za parkowanie pojazdu na terenie parkingu. Aby uzyskać abonament należy złożyć u Obsługi parkingu formularz „Zgłoszenie abonamentu parkingowego”. O przyznaniu abonamentu decyduje Zarządca parkingu. Abonament należy wykupić przed wjazdem na parking zgodnie z obowiązującymi zasadami i cennikiem. Po wykupieniu abonamentu Użytkownik pojazdu otrzymuje kartę abonamentową uprawniającą do wjazdu na parking. Zmiana danych abonamentowych wymaga formy pisemnej. Abonament opłaca się w kasie automatycznej. Abonament kończy się w momencie złożenia pisemnej rezygnacji lub nieuiszczenia – zgodnie z cennikiem – opłaty przedłużającej jego ważność. Karta abonamentowa podlega zwrotowi Zarządcy parkingu. Rodzaje abonamentów aktualnie obowiązujących oraz ich cena znajdują się u Obsługi parkingu i w załączniku do niniejszego Regulaminu.
ABONAMENTY
  Miesięczny Tygodniowy Miesięczny w godz. 18:00 – 8:00
Z rezerwacją miejsca 320 110 120
 1. 1 Użytkownik pojazdu, który przekroczy czas parkowania do jakiego uprawnia go rodzaj wykupionego abonamentu, zobowiązany jest wnieść dodatkową opłatę wg cennika.
 2. Pojazd pozostawiony na  Parkingu  powinien  być  należycie  zabezpieczony  przed  samoczynnym (mechanicznym) przemieszczeniem, zapaleniem i uszkodzeniem. Zaparkowany pojazd powinien mieć również  szczelnie  zamknięte  okna,  aby  dostęp  do  wnętrza  był  niemożliwy. Ryzyko  skutków niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia pojazdu ponosi Użytkownik Parkingu. Zarządca Parkingu ma prawo do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, a także pozostawienia pojazdu w celach innych niż najem miejsca parkingowego. Koszty usunięcia pojazdu ponosi jego właściciel. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK  w wysokości przewidzianej w §6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.09.2001r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2001r. Nr 106, poz. 1166 z późn. zm.), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 3. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać pisemnie u Obsługi parkingu. Faktury VAT wystawiane są na podstawie paragonu u Obsługi Parkingu.
 4. W ramach promocji Parkingu codziennie pierwsze 5 minut, zaś w niedziele w godz. 7:00-14:30 i 16:30-19:30 pierwsze 2h, są bezpłatne.

Regulamin świadczenia przez jednostkę lokalną „Parking Królewski” z siedzibą w Gdańsku, ul. Bł. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 55, 80-804 Gdańsk, NIP: 583-27-15-404 usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną

 

Decydując się na korzystanie z usług Parking Królewski za pośrednictwem strony internetowej www.parking.gda.pl automatycznie akceptują Państwo warunki określone niniejszym Regulaminem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na warunki określone w Regulaminie, prosimy o nie dokonywanie rezerwacji miejsc parkingowych online.

 

1

Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej:

Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług rezerwacji miejsc parkingowych online świadczonych przez Parking Królewski z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Bł. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 55 (80-804 Gdańsk), NIP 583 271 5404, adres poczty elektronicznej: [biuro@parking.gda.pl], tel: (58) 690 71 19 (zwaną dalej: „Parking Królewski” lub „Usługodawcą”).

 

 1. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej umieszczonej pod adresem parking.gda.pl.

 

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. ).

 

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych przez Parking Królewski drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania

 

2

Definicje

 

 1. Usługodawca – Parking Królewski

 

 1. Strona internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem parking.gda.pl, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Parking Królewski.

 

 1. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która używa Strony internetowej w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Parking Królewski.

 

 1. Usługi – usługi świadczone przez Parking Królewski drogą elektroniczną polegające na dokonaniu rezerwacji online miejsc parkingowych na terenie parkingu zlokalizowanym przy ul. Bł. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 55, 80-804 Gdańsk.

 

 1. Umowa – umowa rezerwacji miejsca parkingowego zawierana online pomiędzy Usługobiorcą a Parkingiem Królewskim.

 

 1. Parking – parking zlokalizowany przy ul. Bł. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 55, 80-804 Gdańsk. Rezerwacja miejsca parkingowego na wybranym Parkingu, upoważnia jedynie do korzystania z takiego Parkingu (na podstawie zawieranej następnie umowy o korzystanie z miejsca parkingowego).

3

Usługi

 

 1. Parking Królewski świadczy za pomocą Strony internetowej Usługi rezerwacji online miejsc parkingowych na terenie wybranego przez Usługobiorcę Parkingu zlokalizowanego przy ul. Bł. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 55, 80-804 Gdańsk.

 

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej w zakładce

„Rezerwacja parkingu online” (w tym m.in. nazwy, logotypy i cenniki) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej należą do Parking Królewski lub właściciela Strony internetowej i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

 

 1. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Strony internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Usługobiorcę jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej

o zawarte na Stronie internetowej informacje lub narzędzia.

 

4

Zawarcie i warunki Umowy

Ustawowe oraz umowne prawo odstąpienia od Umowy

 

 1. Usługobiorca może   korzystać   z   Usług   dostępnych   przez   Stronę   internetową   z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w §5 Regulaminu oraz pod warunkiem akceptacji postanowień niniejszego

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają charakter wiążącego porozumienia pomiędzy Parkingiem Królewskim a Usługobiorcą oraz określają podstawy prawne i warunki Umowy, w tym prawa, jakie na mocy Umowy przysługują Usługobiorcy do nieruchomości, jaką jest naziemny Parking zlokalizowany przy ul. Bł. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 55, 80-804 Gdańsk.

 

 1. Stronami Umowy są Usługobiorca oraz Parking Królewski. Usługobiorca niniejszym potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz do zawierania prawnie wiążących zobowiązań, akceptując zaś warunki niniejszego Regulaminu przejmuje na siebie odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy. Zabrania się Usługobiorcy zawierania Umowy lub dokonywania jakichkolwiek płatności z tytułu Umowy z użyciem fałszywego lub cudzego imienia lub nazwiska, z wykorzystaniem fałszywej bądź cudzej karty kredytowej lub cudzego konta bankowego, bez zgody właściciela karty kredytowej lub konta bankowego lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem.

 

 1. Warunkami zawarcia Umowy są: prawidłowy przebieg procesu rezerwacji miejsca parkingowego poprzez wybór kryteriów rezerwacji, kompletne wypełnienie danych Usługobiorcy, akceptacja warunków niniejszego Regulaminu i dokonanie opłaty rezerwacyjnej.

 

 1. Proces rezerwacji miejsca parkingowego wymaga:
  1. wejścia przez Usługobiorcę na Stronę internetową;
  2. określenia przez Usługobiorcę na głównej stronie Strony internetowej bądź w zakładce „Rezerwacja parkingu online” terminu rezerwacji, tj. daty i godziny wjazdu oraz daty i godziny wyjazdu oraz danych osobowych (Imię, Nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) i danych dotyczących samochodu (marka i model oraz numer rejestracyjny). Opcjonalny kod rabatowy może być wpisany przy potwierdzeniu płatności. Usługobiorca może dokonać rezerwacji miejsca parkingowego online nie później niż 48 godzin przed podaną przez Usługobiorcę godziną wjazdu na Parking, a rezerwacja musi być dokonana na okres co najmniej 24 godzin;
  3. po wprowadzeniu danych, o których mowa w b) powyżej w polu„Opłata” Usługobiorca jest informowany o wysokości opłaty za rezerwację miejsca parkingowego na danym Parkingu (podana cena stanowi cenę brutto, jeżeli nie zostało wyraźnie wskazane inaczej), po czym Usługobiorca akceptuje wprowadzone dane, wybór Parkingu oraz wysokość opłaty rezerwacyjnej wciśnięciem na końcu pola „Rezerwuj”;
  4. następnie Usługobiorca zostanie przekierowany na stronę płatności on-line;
  5. Usługobiorca przystępując do procesu rezerwacji miejsca parkingowego wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail informacji związanych z wykonaniem przez Parking Królewski Usługi;
  6. w przypadku, kiedy Usługobiorca chce otrzymać fakturę VAT za świadczone Usługi zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednie pole „Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz wprowadzić wymagane dane. Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na otrzymanie elektronicznej faktury VAT w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Na podstawie danych Usługobiorcy Parking Królewski wygeneruje fakturę VAT w formacie PDF oraz prześle ją pocztą elektroniczną z adresu e-mail Usługodawcy wskazanego w §4 ust. 12 poniżej jako załącznik na podany przez Usługobiorcę adres e-mail. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT korygujących, wystawianych przez Parking Królewski w przypadku określonym w §4 ust. 12 poniżej;
  7. następnie proces rezerwacji wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu
  8. aby dokonać rezerwacji miejsca parkingowego Usługobiorca zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednie pole „Akceptuję regulamin rezerwacji online”, w którym wyraża zgodę na pełne wykonanie przez Parking Królewski Usługi;
  9. po wprowadzeniu danych, o których mowa w d) – h) powyżej i wciśnięciu pola

„Rezerwuj” Usługobiorca przekierowany zostaje na stronę internetową systemu płatności online, gdzie będzie mógł wybrać dogodny system i Operatora płatności.

 1. Po akceptacji regulaminu usługi operatora płatności Usługobiorca dokonuje wyboru sposobu płatności. Płatności za rezerwację miejsca parkingowego Usługobiorca może dokonać przelewem elektronicznym bądź kartą obsługiwaną przez usługę Operatora płatności. Opłata za rezerwację miejsca parkingowego online obliczana jest automatycznie na podstawie danych, które Usługobiorca wprowadza do formularza rezerwacji;
 2. po prawidłowym dokonaniu opłaty za rezerwację miejsca parkingowego na podany przez Usługobiorcę adres e-mail przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca dokonanie rezerwacji miejsca parkingowego. Usługobiorca, który otrzymał wiadomość z potwierdzeniem dokonania rezerwacji miejsca parkingowego zobowiązany jest do wydrukowania tego potwierdzenia i umieszczenia go na czas parkowanie na terenie Parkingu Królewskiego za szybą samochodu.

 

 1. Moment zawarcia Umowy następuje w chwili prawidłowego dokonania przez Usługobiorcę opłaty za rezerwację miejsca parkingowego. Potwierdzenie pełnego wykonania przez Parking Królewski Usługi stanowi przesłana przez Parking Królewski na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wiadomość.

 

 1. Dowód rezerwacji miejsca parkingowego przez Usługobiorcę stanowi wydrukowane w formie papierowej potwierdzenie dokonania rezerwacji miejsca parkingowego. Brak wydrukowanego, czytelnego potwierdzenia dokonania rezerwacji miejsca parkingowego stanowi przeszkodę wjazdu na Parking. Powyższe nie stanowi podstawy do zwrotu uiszczonej przez Usługobiorcę opłaty rezerwacyjnej.

 

 1. Wjazd w wybranym czasie na teren Parkingu Królewskiego dokonywany jest na podstawie automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych podanych w formularzu rezerwacji parkingu online przez kamery znajdujące się na terenie Parkingu Królewskiego.
 2. W następstwie zawartej Umowy Parking Królewski zobowiązane jest do zapewnienia Usługobiorcy dostępności miejsca parkingowego na odpowiednim Parkingu w okresie wskazanym w zawartej Umowie rezerwacyjnej. Poprzez wjazd na teren takiego Parkingu i zajęcie przez Usługobiorcę miejsca parkingowego dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługobiorcą a Parkingiem Królewskim umowy o korzystanie z miejsca parkingowego zgodnie z regulaminem Parkingu. Regulamin Parkingu dostępny jest na stronie internetowej parking.gda.pl. Zawierając Umowę rezerwacyjną Usługobiorca akceptuje warunki regulaminu Parkingu. Opłata rezerwacyjna, którą Usługobiorca uiścił tytułem zawarcia Umowy o rezerwację miejsca parkingowego zostanie zaliczona na poczet opłaty za korzystanie z miejsca parkingowego na Parkingu, którego rezerwacja dotyczy, przy czym jeżeli czas korzystania przez Usługobiorcę z miejsca parkingowego nie przekroczy czasu wskazanego w rezerwacji, to nie będą od Usługobiorcy pobierane dodatkowe opłaty z tego tytułu. W przypadku, gdy Usługobiorca przekroczy czas postoju wskazany w potwierdzeniu rezerwacji zobowiązany będzie przed opuszczeniem Parkingu do uiszczenia w kasie automatycznej lub w Biurze Parkingu opłaty za korzystanie z miejsca parkingowego ponad zarezerwowany czas postoju według stawek wynikających z regulaminu Parkingu. Z Biurem Parkingu można kontaktować się przez numer podany na stronie internetowej www.parking.gda.pl lub przez wciśnięcie przycisku „Kontakt z obsługą”, który znajduje się na szlabanie wjazdowym, wyjazdowym oraz w kasie automatycznej.

 

 1. Usługobiorca na podstawie Umowy uprawniony jest do wjazdu na Parking po godzinie 00:00 (po północy) dnia wskazanego w procesie rezerwacji parkingu online. Powyższe nie zmienia przy tym w jakikolwiek sposób okresu czasu, na jaki miejsce parkingowe zostało zarezerwowane. Usługobiorca wjeżdżając na Parking zajmuje pierwsze wolne miejsce parkingowe. Usługa obejmuje jedynie Parkingu, którego dotyczy rezerwacja. Usługa nie dotyczy innych parkingów.

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej Usługobiorca nie ma prawa odstąpienia od Umowy. Przedmiotowe ograniczenie nie ma zastosowania do konsumentów, którzy mogą odstąpić od Umowy do chwili wykonania Usługi przez Parking Królewski, tj. do chwili przesłania przez Parking Królewski na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wiadomości potwierdzającej rezerwację parkingu online. Takie odstąpienie wymaga jedynie przesłania przez konsumenta na adres poczty elektronicznej Usługodawcy biuro@parking.gda.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zawierającego następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr rejestracyjny samochodu podane podczas procesu rezerwacji oraz wskazaną w rezerwacji godzinę wjazdu na Parking.

 

 1. W przypadku zawarcia Umowy, z tytułu której została zapłacona kwota za rezerwację przewyższająca 120 PLN brutto za tydzień lub 35zł brutto za dzień, istnieje możliwość częściowego umownego odstąpienia od Umowy, w zakresie przekraczającym powyższą kwotę. Usługobiorca ma prawo do takiego częściowego umownego odstąpienia od Umowy najpóźniej do 24 godzin przed wskazaną w rezerwacji godziną wjazdu na Parking. Oświadczenie o częściowym odstąpieniu od Umowy Usługobiorca zobowiązany jest przesłać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy biuro@parking.gda.pl. Oświadczenie o częściowym odstąpieniu, pod rygorem bezskuteczności, powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr rejestracyjny samochodu podane podczas procesu rezerwacji, wskazany w rezerwacji dzień wjazdu na Parking wraz z potwierdzeniem dokonania rezerwacji online. W przypadku skutecznego częściowego odstąpienia od Umowy Usługobiorca otrzymuje zwrot opłaty rezerwacyjnej w części przekraczającej kwotę 120 PLN brutto za tydzień lub 35zł brutto za dzień. Zwrot opłaty następuje w takiej samej formie, w jakiej opłata została uiszczona.
 2. System rezerwacji on-line automatycznie nalicza opłaty zgodnie z następującym cennikiem:

Cena za dzień od pierwszego do 6 dnia – 30zł za dzień

Cena za dzień, gdy rezerwacja przekracza 7 dni (tydzień) – 16zł za dzień

5

Warunki techniczne korzystania z Usług

 

 1. Prawidłowe korzystanie ze Strony internetowej oraz korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących wymagań technicznych:
  • Dostęp do sieci Internet,
  • Konto e-mail,
  • Przeglądarka sieci Web zgodna z HTML5 z obsługą TLS,
  • Czytnik plików PDF,
  • Drukarka o rozdzielczości minimum 600 dpi (punktów na cal) z możliwością wydruku formatu A4 na białym papierze, drukująca w sposób czytelny,

 

 1. Parking Królewski nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają bądź utrudniają mu korzystanie ze Strony

 

6

Odpowiedzialność

 

 1. Niedozwolonym jest korzystanie ze Strony internetowej (w tym z Usług świadczonych drogą elektroniczną) w celu naruszającym obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobre

 

 1. Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę do Parkingu Królewskiego informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów

 

 1. Parking Królewski nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego

 

 1. O ile nie zostało to wskazane wyraźnie inaczej to prezentowane na Stronie internetowej materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. ).

 

7

Ochrona danych osobowych

 

 1. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z systemu rezerwacji miejsca parkingowego online Usługobiorca proszony będzie o podanie określonych danych osobowych w celu prawidłowego zawarcia i wykonania Umowy. Podanie wybranych danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia danej Usługi.

 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Parking Królewski. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego

 

 1. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na potrzeby związane ze świadczeniem wybranych Usług i w zakresie dozwolonym prawem, i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Parkingiem Królewskim jedynie w związku ze świadczeniem tych Usług.

 

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.

8

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@parking.gda.pl lub pocztą na adres: Parking Królewski, ul. Bł. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 55, 80-804 Gdańsk, w terminie 7 dni od daty ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje złożone w języku

 

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje w zakresie następujących danych Usługobiorcy składającego reklamację:
  1. imię i nazwisko podane podczas procesu rezerwacji;
  2. numer rejestracyjny samochodu;
  3. adres poczty elektronicznej bądź adres zamieszkania i adres do korespondencji;
  4. przedmiot reklamacji;
  5. dokładny opis reklamowanej Usługi;
  6. przyczynę

 

 1. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu, regulaminu Parkingu i/lub przepisów obowiązującego prawa, nie będę uwzględniane. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami odpowiedzialność Parkingu Królewskiego ograniczona jest do szkody rzeczywistej wyrządzonej z winy umyślnej.

 

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Parking Królewski w terminie 21 dni roboczych od daty doręczenia

 

 1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną lub pocztą zwykłą.

 

 1. Powyższe zapisy nie naruszają ustawowych praw konsumentów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

 

 1. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się z decyzją Usługodawcy o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skierować sprawę na drogę sądową.

 

 1. W przypadku wystąpienia sporu, Usługobiorca będący konsumentem, który zamierza dojść do pozasądowego porozumienia z Usługodawcą, może oddać spór pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie stosownego wniosku na formularzu dostępnym we właściwym SPSK lub na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji

 

9

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie internetowej i znosi wszystkie wcześniej obowiązujące postanowienia w tym
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania jednostronnie zmian postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego, o czym powiadomi Usługobiorcę poprzez publikację na Stronie internetowej. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji na Stronie internetowej. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie dokonania rezerwacji miejsca parkingowego przez Usługobiorcę.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).