Obowiązuje od dnia 16 września 2015 r. 

Zarządcą Parkingu jest jednostka lokalna „Parking Królewski” z siedzibą w Gdańsku, ul. Bł. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 55, NIP: 583-27-15-404.

 1. Parking czynny jest 24 h przez 7 dni w tygodniu.
 2. Poprzez wjazd na teren parkingu Użytkownik pojazdu zawiera umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie z jednostką lokalną „Parking Królewski” parafii pw. Chrystusa Króla w Gdańsku (NIP: 583 271 5404) na rzecz której dokonywana jest płatność. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu Użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.
 3. Najem miejsca parkingowego możliwy jest po uprzednim pobraniu biletu parkingowego z terminalu wjazdowego lub na podstawie wykupionego abonamentu na parkowanie na terenie parkingu. Bilet parkingowy należy zachować, gdyż jest on jedyną podstawą do naliczenia opłaty postojowej przy wyjeździe z parkingu. Pobranie biletu parkingowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty oraz w załączniku do niniejszego regulaminu. Opłatę można uiścić w banknotach i monetach, automat wydaje resztę w monetach.
CENNIK MINUTOWY
Dzień tygodnia opłata
Poniedziałek – piątek w godz. 7:00-17:00 1zł/20minut
Poniedziałek – piątek w godz. 17:00-7:00

Sobota

Niedziela

Dni ustawowo wolne od pracy

1zł/30minut
Doba (24h) 30zł
Pierwsze 5 min. – bezpłatnie
Opłata za zagubiony bilet parkingowy wynosi 60 zł.
 1. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za parkowanie lub karta abonamentowa są ważne tylko dla „Parkingu Królewskiego”.
 3. Na terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h.
 4. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone.
 5. Zabrania się: spożywania alkoholu, palenia lub używania otwartego ognia, mycia lub odkurzania pojazdów, dokonywania napraw, wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu. Kierującym w stanie widocznej nietrzeźwości Obsługa parkingu może odmówić przyjęcia na Parking lub wydania z Parkingu pojazdu.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na Parking pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju materiały niebezpieczne.
 7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone „Parkingowi Królewskiemu” lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu ponoszą: Użytkownik pojazdu, osoby mu towarzyszące, bądź przez niego upoważnione do kierowania pojazdem.
 8. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Obsługi „Parkingu Królewskiego” o wyrządzeniu szkody, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego oraz do wykonywania poleceń Obsługi parkingu. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady prawa drogowego.
 9. Zarządca „Parkingu Królewskiego” odpowiada za szkody wyrządzone przez pracowników lub zleceniobiorców. Zarządca „Parkingu Królewskiego” nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie oraz za szkody spowodowane działaniem siły wyższej (tj. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do
  zapobieżenia). Roszczenia dotyczące szkód powstałych na parkingu regulowane są przez ubezpieczyciela parkingu, którego nazwę i adres można uzyskać u Obsługi
  parkingu.
 10. Parking jest całodobowy i monitorowany; nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Parking jest oświetlony, ogrodzony i posiada
  nawierzchnię z kostki brukowej.
 11. Abonament jest stałym zobowiązaniem Użytkownika parkingu do wnoszenia opłat za parkowanie pojazdu na terenie parkingu. Aby uzyskać abonament należy złożyć u Obsługi parkingu formularz „Zgłoszenie abonamentu parkingowego”. O przyznaniu abonamentu decyduje Zarządca parkingu. Abonament należy wykupić przed wjazdem na parking zgodnie z obowiązującymi zasadami i cennikiem. Po wykupieniu abonamentu Użytkownik pojazdu otrzymuje kartę abonamentową uprawniającą do wjazdu na parking. Zmiana danych abonamentowych wymaga formy pisemnej. Abonament opłaca się w kasie automatycznej. Abonament kończy się w momencie złożenia pisemnej rezygnacji lub nieuiszczenia – zgodnie z cennikiem – opłaty przedłużającej jego ważność. Karta abonamentowa podlega zwrotowi Zarządcy parkingu. Rodzaje abonamentów aktualnie obowiązujących oraz ich cena znajdują się u Obsługi parkingu i w załączniku do niniejszego Regulaminu.
ABONAMENTY
Miesięczny Tygodniowy Miesięczny w godz. 18:00 – 8:00
Z rezerwacją miejsca 320 110 120
 1. Użytkownik pojazdu, który przekroczy czas parkowania do jakiego uprawnia go rodzaj wykupionego abonamentu, zobowiązany jest wnieść dodatkową opłatę wg cennika.
 2. Pojazd pozostawiony na Parkingu powinien być należycie zabezpieczony przed samoczynnym (mechanicznym) przemieszczeniem, zapaleniem i uszkodzeniem. Zaparkowany pojazd powinien mieć również szczelnie zamknięte okna, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Ryzyko skutków niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia pojazdu ponosi Użytkownik Parkingu. Zarządca Parkingu ma prawo do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, a także pozostawienia pojazdu w celach innych niż najem miejsca parkingowego. Koszty usunięcia pojazdu ponosi jego właściciel. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK  w wysokości przewidzianej w
  §6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.09.2001r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2001r. Nr 106, poz. 1166 z późn. zm.), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 3. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać pisemnie u Obsługi parkingu. Faktury VAT wystawiane są na podstawie paragonu u Obsługi Parkingu.
 4. W ramach promocji Parkingu codziennie pierwsze 5 minut, zaś w niedziele w godz. 7:00-14:30 i 16:30-19:30 pierwsze 2h, są bezpłatne.

10 komentarzy

 1. Dzień dobry.
  Jeżeli dokonam rezerwacji od 14.05 do 21.05 to o której godzinie muszę opuścić parking w dniu 21.05
  Pozdrawiam
  Markiewicz

 2. Witam, przewiduje przyjechać do Gdańska na weekend 2-4 września br. Czy istnieje możliwość wykupienia miejsca parkingowego w tym czasie (ale tak bym mogła w tym czasie wjeżdżać i wyjeżdżać z parkingu?

  • Przy rezerwacji online można tylko rezerwować dobowo. Jeżeli chodzi o rozliczanie godzinowe, to następuje ono w kasie automatycznej na podstawie biletu pobranego przy wjeździe z bileterki.

 3. Czy w przypadku parkowania dluzej niz 10h automat policzy za kazda godzine czy przyjmnie oplate jak za parkowanie na dobe?

  • Opłata jest automatycznie naliczana godzinowo do 30zł, tak by nie przekroczyć 30zł/dobę. Dopiero kolejnego dnia po 24h znowu rozpoczyna sie naliczanie godzinowe.

 4. W jaki sposób mogę zarezerwować miejsce na 4 doby. Próbowałam przez formularz on-line, ale tam nie mogę wybrać żądanych dat. Czy muszę zrobić cztery osobne rezerwacje?

  • W formularzu on-line najpierw wybieramy datę przyjazdu, drugie kliknięcie myszki na tym samym kalendarzu automatycznie określa datę wyjazdu. Pola data przyjazdu i wyjazdu uzupełnią się automatycznie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment